Gizem Yürük
Email: gizemyuruk@std.iyte.edu.tr

Elif Ergül
Email: elifergul@std.iyte.edu.tr

Sedanur Bas
Email: sedanurbas@std.iyte.edu.tr 

Kutand Alkım Bayer 
Email: kutandalkim@gmail.com

Hakan Akbıyık
Email: hakanakbiyik@std.iyte.edu.tr 

Tuğba Ezgi Şahin
Email: tubaezgi13@gmail.com 

Mert Erem
Email: merterem@std.iyte.edu.tr 

Emirhan Kesimal
Email: emirhankesimal@ogr365.iyte.edu.tr 

Group members:

Gizem Yürük

Elif Ergül

Seda Nur Bas

Kutand Alkım Bayer 

Mert Erem

Hakan Akbıyık

Tuğba Ezgi Şahin

Emirhan Kesimal

Yağmur Damla Demir